Slant Shade - White - 6 1/2"

Size: 6 1/2" W x 5 1/2" H
Price: $30.00

1325 Winter Street N.E. - Annex
Minneapolis, MN 55413
Telephone: 612-724-8311